Táto stránka používa cookies na zlepšienie služieb. Pokračovaním na stránke súhlasíte s ich využitím.
Prečítajte si sekciu o ochrane osobných údajov o rozsahu a spôsobe spracúvania.

Aktualizácia súboru odosielaných údajov pri platbe kartou cez GP Webpay s účinnosťou od 1.10.2021

V januári 2018 nadobudla účinnost regulácia Európskej únie s názvom PSD2 (Payment Service Directive), ktorá priniesla zmeny v oblasti bezpečnosti a zjednotenia platieb v rámci EÚ. Ako súčasť regulácie bola vydaná technická špecifikácia RTS (Regulatory Technical Standards) na posilnenie úrovne bezpečnostnej ochrany a redukcie objemu finančných podvodov. Kľúčovou požiadavkou je tzv. SCA, čo je označenie pre požiadavku na silné overenie užívateľov, teda Vašich zákazníkov, pri platbách na diaľku.

Týka sa všetkých transakcií uskutočnených kartou vydanou európskym vydavateľom a procesovaných európskym spracovateľom. Toto ustanovenie vyžaduje, aby platiaci zákazník bol overený tak, aby bolo preukázané, že ide o skutočného, oprávneného držiteľa platobnej karty s ohľadom na oprávnený záujem na vykonanie transakcie. K overeniu platiaceho zákazníka dôjde ešte predtým, než je platba autorizovaná a finančné prostriedky strhnuté z účtu držiteľa karty.

V súčasnej dobe pri všetkých e-commerce transakciách dochádza k silnému overeniu držiteľa karty. Cieľom kartových schém je umožniť vydavateľským bankám uplatnenie výnimky pomocou TRA (Transaction Risk Analysis) - transakčnej rizikovej analýzy.

TRA (Transaction Risk Analysis)

Keď držiteľ karty uskutoční online platbu, budú v čase transakcie vyžadované ďalšie úrovne autentizácie, teda overenie držiteľa u vydavateľa platobnej karty. Vďaka rozšíreniu integrácie umožníte vydavateľom platobných kariet pracovať s viacerými dátami o transakcii a umožníte im nastaviť vlastné rizikové parametre TRA (podľa RTS), ktoré budú pre Vás i Vašich zákazníkov prospešné.

V prípade výnimky TRA nie sú pri transakcii vyžadované všetky požadované spôsoby overenia a ak by došlo k reklamácii transakcie, tak zodpovednosť za prípadnú škodu je na strane vydavateľa platobnej karty.

Aby nákupný proces prebehol bez prerušenia, kartové schémy vyžadujú výmenu nižšie uvedených údajov pri každej platbe kartou. Týmto môže dôjsť k uplatneniu výnimky TRA na základe silného overenia používateľa na strane vydavateľa platobnej karty:

· Meno (Name)

· E-mailová adresa (Email address)

· Domáce telefónne číslo (Home phone number)

· Číslo mobilného telefónu (Mobile phone number)

· Fakturačná adresa (Billing address)

· Dodacia adresa (Shipping address)Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ZOOM optika, s.r.o., IČO 48 085 111 so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: ZOOM optika, s.r.o., Detvianska 31, 831 06 Bratislava

email: info@optikazoom.sk

telefón: +421905468061

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:
  DiS Filip Malenka, +421905468061, info@optikazoom.sk

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

 • zaisťujúce marketingové služby.

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, šifrovanie a zálohovanie.

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2019.